מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות באתר התיכון הישראלי למדעים ולאומניות
מבית המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

כללי

מדיניותו של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך מפעיל האתר, כפי שתפורט להלן, היא לכבד ולהגן על פרטיות משתמשי האתר. האתר עומד בסטנדרטים גבוהים לאבטחה והגנה על פרטיות המשתמשים, ומאפשר שימוש בו ללא פגיעה בפרטיותם. בעשיית שימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים כלשהם, נותן המשתמש באתר הסכמתו לכך שהמרכז הישראלי למצוינות בחינוך יעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם להצהרת פרטיות זו. התנאים שיפורטו להלן, מסבירים מהם מדיניות האתר והאופן בו משתמשים מנהלי האתר במידע, הנמסר להם על-ידי המשתמשים או נאסף בעת השימוש באתר. כל הכתוב במסמך זה בלשון זכר – גם לשון נקבה במשמע.

מסירת פרטים אישיים

יתכן והגולשים ו/או המשתמשים יידרשו למסור מידע אישי, לרבות שם ופרטי התקשרות (טלפון, כתובת דואר אלקטרוני). אי-מילוי הפרטים הנדרשים בשדות הרלבנטיים בטופס הפניה, אשר יסומנו בהדגשה, לא יאפשר משלוח טופס הפנייה לנציגי השירות במרכז. לא קיימת חובה על פי דין למסור את המידע, אך ללא מסירתו לא יהיה ניתן לקבל שירות.

מאגרי מידע ואבטחת מידע

המידע שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר שתמסור בהמשך, כמתבקש בהתאם לסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר, ישמרו במאגרי המידע של המרכז. המרכז יעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. המרכז מיישם באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט. המרכז אינו מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שנמסר באמצעותם ו/או המאוחסן בהם.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יתכן ויצטבר אצל המרכז הישראלי למצוינות בחינוך מידע בנוגע לגולשים ו/או המשתמשים באתר. המרכז ישמור את המידע בסודיות. השימוש במידע זה ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין, וזאת לקיום המטרות המפורטות להלן:

במטרה לאפשר לגולש ו/או למשתמש להשתמש בשירותי האתר והתכנים המוצעים בו;
לצורך יצירת קשר עם הגולש ו/או המשתמש במסגרת הפעילות או לצורך טיפול/בירור הנוגע לפנייתו;
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. הנתונים אשר ישמשו את מפעילי האתר לצורך כך, יהיו בעיקרם נתונים סטטיסטיים, שאינם מזהים אותך אישית.
מסירת מידע לצד ג’
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך לא יעביר לצד ג’ כלשהו את פרטיך האישיים, לרבות כל מידע שנאסף ביחס אליך במהלך שימושך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר;
אם יתקבל בידי המרכז צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בינך לבין המרכז הישראלי למצוינות בחינוך;
בכל מקרה שהמרכז הישראלי למצוינות בחינוך יהיה סבור שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך/לרכושך או לגופו/לרכושו של צד ג’;
בכל מקרה בו המרכז הישראלי למצוינות בחינוך יעמוד בפני איום לנקיטת צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) כנגדו, בגין פעולות שנעשו על ידך באתר;
אם תתקבל אצל המרכז הישראלי למצוינות בחינוך טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיה המרכז הישראלי למצוינות בחינוך רשאי למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

שיגור דבר פרסומת

הסכמת גולש שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS), כפופה, בין היתר, להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, שעניינו שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק. גולש שלא יהיה מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך עשויים לעניינו, יוכל לבחור באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור .

Cookies

במסגרת פעילות האתר, ייתכן ונעשה שימוש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, וכן לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הדפדפן ייסגר, ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב הגולש. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר הגולש, משך ההשהיה באתר, המקום ממנו הגיע הגולש אל האתר ועוד. בנוסף, הן משמשות גם לצורך זיהוי הגולש ומייתרות בחלק מהמקרים את הצורך להקליד את פרטי הגולש מחדש בכל פעם בה הוא מבקר באתר. המידע ב-Cookies הינו חסוי, והנהלת האתר נוקטת בכללי זהירות מקובלים על מנת להבטיח שהמידע שהתקבל באתר לא יגיע לצד ג’ כלשהו אחר מלבדה, אולם אין באפשרותה להתחייב כי הדבר לא יקרה. יש לציין שקיימת אפשרות להימנע מקבלת עוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשב. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ניתן למחוק את העוגיות במחשבך בכל עת.

אתרים אחרים

האתר מכיל קישורים לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליקו על אחד מקישורים אלה תתחברו לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיכם מרצונכם או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. המרכז הישראלי למצוינות בחינוך איננו אחראי, איננו נושא באחריות ואיננו שולט באתרים או במשאבים האחרים או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. עליכם לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה ובמשאבי האינטרנט האחרים, כדי להבין כיצד הם אוספים מידע ומשתמשים בו.

שימוש במאגר המידע

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך מחויב לפעול על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. לפי חוק זה, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בדין. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בדין.

שינויים בנוהג הפרטיות

הנהלת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או להתאים את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שנמסר על ידי הגולש, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של אתר המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.